Εγγραφές για τη σχολική χρονιά 2022- 2023

Κοινοποιήθηκε η με αρ. πρωτ. Φ.6/18466/Δ1/18-02-2022 εγκύκλιος του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα «Εγγραφές μαθητών/τριών στα Νηπιαγωγεία για το σχολικό έτος 2022-2023». Επισημαίνονται τα εξής:

Οι αιτήσεις εγγραφών στα δημόσια Νηπιαγωγεία Γενικής Παιδείας, για το σχολικό έτος 2022-2023 θα πραγματοποιηθούν από 1 έως 20 Μαρτίου 2022.

Οι αιτήσεις εγγραφών στα δημόσια Νηπιαγωγεία Γενικής Παιδείας γίνονται μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής με Ηλεκτρονική Αίτηση Εγγραφής. Την Ηλεκτρονική Αίτηση Εγγραφής υποβάλλουν οι γονείς/κηδεμόνες για το Νηπιαγωγείο που ανήκει το νήπιο-προνήπιο, βάσει της διεύθυνσης κατοικίας τους σύμφωνα με τα όρια της σχολικής περιφέρειας του Νηπιαγωγείου, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://proti-eggrafi.services.gov.gr

  1. Για την συμπλήρωση της αίτησης οι γονείς/κηδεμόνες θα κάνουν είσοδο στην ηλεκτρονική πλατφόρμα με την εισαγωγή των κωδικών που διαθέτουν στο taxisnet. Για την συμπλήρωση της αίτησης θα χρειαστούν: α) αποδεικτικό μόνιμης κατοικίας που θα χρειαστεί να αναρτήσουν (λογαριασμό ΔΕΚΟ, μισθωτήριο συμβολαίου ή άλλο δημόσιο πρόσφατο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ρητά η διεύθυνση κατοικίας, β)τα στοιχεία του άλλου τέκνου που φοιτά στην ίδια ή σε συστεγαζόμενη σχολική μονάδα εφόσον υπάρχει και θα χρειαστεί να προσκομίσει Βεβαίωση Φοίτησης από τον Διευθυντή/ντρια της συστεγαζόμενης σχολικής μονάδας, γ) εαν επιθυμούν την φοίτηση του νηπίου/προνηπίου στο Προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα και στο Τμήμα Πρόωρης Υποδοχής, δ) τα στοιχεία των συνοδών τα στοιχεία των συνοδών των νηπίων/προνηπίων κατά την προσέλευση και αποχώρηση τους από τη σχολική μονάδα ενώ παράλληλα επιλέγουν τη δήλωση: «Υποβάλλοντας αυτή την αίτηση, αναλαμβάνω την ευθύνη για την ασφαλή προσέλευση και αποχώρηση του νηπίου/προνηπίου».
  2. Σημειώνεται ότι η αποδοχή της αίτησης από τον/την Προϊστάμενο/η του νηπιαγωγείου δε συνεπάγεται απαραίτητα φοίτηση του νηπίου/προνηπίου στη δηλωθείσα σχολική μονάδα. Η σχολική μονάδα φοίτησης του νηπίου/προνηπίου θα καθοριστεί μετά το πέρας της διαδικασίας υποβολής των αιτήσεων και αφού η αρμόδια Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης κατανείμει τις αιτήσεις σύμφωνα με τις διαθέσιμες θέσεις κάθε Νηπιαγωγείου.
  3. Σας θυμίζουμε ότι από το σχολικό έτος 2022-23 εγγράφονται παιδιά που έχουν γεννηθεί το έτος 2017 (νήπια) και 2018 (προνήπια)
  4. Η φοίτηση είναι  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ.    

Θα ακολουθήσει τηλεφωνική επικοινωνία. Οι γονείς θα πρέπει να προσκομίσουν τα εξής:

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

1.ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

(θα σας δοθεί στο νηπιαγωγείο)

2. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΕΝΝΗΣΗΣ

(γίνεται αναζήτηση από το Νηπιαγωγείο μέσω Πληροφοριακού Συστήματος Myschool)

3.AΠΟΔΕΙΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ (φωτοτυπία και το πρωτότυπο)

( που πιστοποιεί ότι η διεύθυνση κατοικίας ανήκει στα γεωγραφικά όρια του νηπιαγωγείου μας. Περιοχή που εκτείνεται βόρεια της οδού Θεσσαλονίκης – Πολυγύρου και περικλείεται από τις οδούς Θεσσαλονίκης Πολύγύρου – Ανδ. Παπανδρέου – Γιάννου Κρανιδιώτη – Θ. Κολοκοτρώνη – Ανθεμούντος -Αθ. Διάκου

4.ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΟΝΕΑ/ΚΗΔΕΜΟΝΑ για την ασφαλή προσέλευση και αποχώρηση του νηπίου (θα δοθεί από το νηπιαγωγείο)

5.ΕΠΙΔΕΙΞΗ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ και φωτοτυπία της σελίδας με τα στοιχεία του νηπίου και των σελίδων  όπου πιστοποιείται  πως έγιναν όλα τα προβλεπόμενα εμβόλια.

6. ΑΤΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΝΗΠΙΟΥ ( θα σας δοθεί στο νηπιαγωγείο και θα  συμπληρωθεί από παιδίατρο ή Κέντρο Υγείας)

7. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ ΓΟΝΕΑ (από το gov.gr)στην οποία να αναγράφεται ότι συναινεί στην εγγραφή του παιδιού του στο Νηπιαγωγείο μας.

Μπορείτε  να επικοινωνείτε με τη διεύθυνση  του  Νηπιαγωγείου  τηλεφωνικά κατά τις ώρες 12.00 με 13.00 Τηλέφωνο σχολείου: 2310 466973